Хучитын төмөр бетон хавтангийн ус чийгний харш нөлөөллөөс шалтгаалсан эвдрэл

Хучитын хавтан ба ханын уулзвар хэсгийн шүүрэлт

Нүүрэн талын шүүрэлт

Add Your Comment